Wat gebeurt er met de Axelvijver?

  • 20 mei 2021

Op 3 mei 2021 gaf het lokaal bestuur van Nazareth een gunstig advies voor de vergunningsaanvraag van de eigenaar van de Axelvijver voor het gedeeltelijk opvullen van deze vijver.

Wat staat in de aanvraag?

De vijver werd in de jaren 1970 ontgonnen voor de zandwinning. Nu zal de eigenaar over een termijn van 8 tot 10 jaar propere grond aanvoeren in de Axelvijver om de vijver minder diep te maken. Dat zal de natuurwaarde van de vijver verhogen, omdat er zo meer zonlicht komt tot aan de bodem van de vijver. Meer licht stimuleert de plantengroei, die dan weer het leven van allerlei waterfauna mogelijk maakt. Op deze manier wordt biodiversiteit in en om de vijver bevorderd.
Het einddoel is een natuurgebied van meer dan 4 hectare groot. Het zal meer dan 14.500 m² bos bevatten, waaronder ook rietland vlakbij het water en open ruigte hoger op de taluds van de vijver.

Advies college van burgemeester en schepenen

Nadat een omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen, moet het college van burgemeester en schepenen van Nazareth hierover advies geven binnen de lopende vergunningsprocedure. In dit advies worden verschillende voorwaarden opgenomen om de milieu-impact tijdens de werken tot een minimum te beperken. Zo worden bijvoorbeeld maatregelen rond mobiliteit, proper houden van de rijweg opgelegd in het advies. Verder worden ook verschillende voorwaarden opgelegd om de inrichting en het beheer als natuurgebied nadien te garanderen.

Niet het lokaal bestuur, wel de provincie beslist over de vergunningsaanvraag. Zij houdt hierbij rekening met het advies van meerdere instanties. De beslissing wordt verwacht in de loop van juli 2021.

Niettegenstaande het lokaal bestuur dit dossier van nabij opvolgt, is het belangrijk te weten dat de Axelvijver een private eigendom is. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek. Er zijn voorlopig ook geen plannen om dit gebied publiek open te stellen.