Verzoekschrift gemeenteraad

Als inwoner heb je het recht een verzoekschrift in te dienen over een onderwerp van algemeen gemeentelijk belang. Verzoekschriften over onderwerpen die niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, zijn onontvankelijk.

Iets melden

Wil je overlast op het publiek domein melden? Dat kan eenvoudig via het meldpunt.

Meldpunt

Procedure bij verzoekschrift

De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt de ontvankelijkheid van jouw verzoekschrift. Zo niet, kan hij je een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen, zodat het wel op de gemeenteraadszitting kan besproken worden. Je kan ook uitgenodigd worden door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie voor toelichting bij jouw verzoekschrift.

De gemeenteraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van jouw verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Verzoekschrift

Vul het formulier hieronder in. Het wordt verstuurd naar de voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad, de burgemeester en de algemeen directeur.