Subsidie voor landschapselementen en verwerking fijn snoeihout

Beschrijving

De gemeente streeft naar een herstel van het traditioneel halfopen landschap in Nazareth en geeft daarom subsidies voor het planten of onderhouden van kleine landschapselementen. Het fijn snoeihout afkomstig van deze landschapselementen mag niet worden verbrand maar moet ter plaatse verwerkt worden of afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.

Sinds januari 2021 werd de subsidie voor het herstel van halfopen landschap en de subsidie voor de verwerking van fijn snoeihout samengevoegd. De aanvraag voor beide subsidies wordt vanaf januari 2021 samen ingediend met 1 overkoepelend aanvraagformulier. De aanvraag voor dit dossier moet uiterlijk op 31 mei worden ingediend na het uitvoeren van de werken. 

Doelgroep

Iedereen die bijdraagt aan het herstel van halfopen landschap.

De toelage wordt toegekend wanneer de werken werden uitgevoerd op het grondgebied Nazareth op gronden die gelegen zijn:

  • Landelijk gebied
  • Specifieke landschappen
  • Onbebouwde woonuitbreidingsgebieden
  • Gebieden palend aan de E17, de N60 of de N35
  • Die gebieden vastgesteld bij de gemeenteraadsbeslissing
  • de persceelsrand van de grenspercelen, die grenst aan één of meerdere van de bovenvermelde gebieden.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn beschreven in het reglement. Er zijn voorwaarden voor de plaats (het gebied), de plantensoort en de tijdstippen wanneer er geplant wordt.

Procedure

Zodra alle werken zijn uitgevoerd, moet je je aanvraag voor beide delen van de subsidie indienen.

  • Het indienen van de aanvraag moet uiterlijk op 31 mei gebeuren.

Daarna gaat de milieuambtenaar controleren of het correct uitgevoerd is volgens het reglement. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Op basis van dit verslag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over het al dan niet toekennen van de premie. Deze beslissing wordt schriftelijk aan jou meegedeeld.

Bedrag

Het bedrag varieert per plantensoort en per type landschapselementen. Dit is beschreven in het reglement.

Nodig

  • Een ingevuld aanvraagformulier.
  • Een duidelijk liggingsplan waarop je de plaats van de werken of de aanplant aanduidt. Je kan hiervoor de kaart van Geopunt gebruiken.
  • In voorkomend geval eveneens: de vereiste vergunningen, de schriftelijke toelating van de eigenaar en/of een kopie van de factuur van de verwerking van het fijn snoeihout.