Ruilverkaveling: openbaar onderzoek

  • 27 december 2017

Openbaar onderzoek

De steden Gent en Deinze en de gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth organiseren een openbaar onderzoek over het plan art. 70 van de ruilverkaveling. Op dit plan worden de wegen en waterlopen aangeduid, die nieuw zijn of die af te schaffen of te wijzigen zijn. 

Iedereen kan het plan inkijken van 15 januari 2018 tot en met 29 januari 2018 in de gemeentehuizen van Deinze, Gent, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth tijdens de openingsuren.
Bezwaren, opmerkingen of correcties kunnen tijdens deze periode worden meegedeeld per aangetekend schrijven aan de betrokken colleges van burgemeester en schepenen. 

Inhoud van het plan

pdf bestandplan art. 70 - digitale kaart.pdf (3.29 MB)

Wegen

De VLM, als secretariaat van het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, onderzocht de juridische status van de wegen in het ruilverkavelingsgebied. Hierbij baseerde de VLM zich op de atlassen van de buurtwegen, opgesteld rond het jaar 1841 en de latere wijzigingen. 

Voor een aantal wegen is de huidige situatie verschillend van de plannen van de atlas van de buurtwegen. Het plan dat nu in openbaar onderzoek ligt, heeft voor deze wegen tot doel de huidige situatie juridisch te verankeren. Dit gebeurt in uitvoering van art. 70 van de ruilverkavelingswet.

Het plan duidt 8,2 km nieuwe wegen aan. De meeste trajecten zijn nu al in gebruik maar hebben geen juridische basis of zijn gelegen op private gronden.

Anderzijds worden er 8,9 km buurt- of voetwegen afgeschaft. De meeste hiervan zijn nutteloos geworden. Het gaat bijvoorbeeld over buurtwegen die de E17 dwarsen en die dus niet bruikbaar zijn. Ook enkele buurt- of voetwegen die geen interessante verbinding vormen, worden afgeschaft.

Het merendeel van de wegen, met een totale lengte van 102 km, worden op het plan aangeduid als "gedeeltelijk te wijzigen weg". Voor deze wegen is het mogelijk dat er een nieuwe rooilijn wordt bepaald. 

Waterlopen

Dezelfde oefening gebeurde ook voor de waterlopen. Omdat er de afgelopen jaren nog een herinschatting van de waterlopen gebeurde, worden er in het plan geen wijzigingen van de klassering van de waterlopen voorgesteld. Wel is het mogelijk dat het openbaar domein van de waterlopen wordt geactualiseerd in vergelijking met de atlas van de waterlopen van 1976, 1950 of 1877.

Vervolgtraject

Het goedgekeurde ruilverkaverlingsproject voorziet nog meer nieuwe wegen dan nu te zien zijn op dit eerste plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Er zullen o.a. meer nieuwe landbouwontsluitingswegen en recreatieve verbindingen aangelegd worden dan nu te zien zijn op dit plan. 

Zo worden er in de toekomst 13 km grazige bufferstroken aangelegd langs verschillende waterlopen in het ruilverkaverlingsgebied. In een aantal van die bufferstroken zal het ook toegelaten worden om te wandelen. Het gaat om delen van: de Beerhofbeek, de Leebeek en de Moerbeek te Nazareth, de Twezebeekloop in Deinze, de Duivebeek en Kokersbeek in De Pinte en de Zwarte Kobensbeek en Toutefaisbeek in Gent.

Daarnaast zullen er ook recreatieve verbinden komen die tussen de landbouwpercelen zijn gelegen. De exacte liging zal bepaald worden nadat de nieuwe kavels uitgetekend zijn. In totaal komen er ruim 15 km nieuwe recreatieve verbindingen in het gebied.

Deze bijkomende ontlsuitingswegen en recreatieve verbinden worden aangeduid op het tweede plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Dit tweede plan komt ook in openbaar onderzoek. Na het afwerken van de ruilverkaveling zullen alle wegen gelegen in de ruilverkaveling behoren tot het openbaar domein van de gemeenten.