Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Je hebt een toelating nodig voor occasionele verkoopacties met een niet-commercieel karakter.

Beschrijving

Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter zijn verkoopacties voor een goed doel. Vaak staan deze verkopen gekend als het houden van een collecte.

Typische voorbeelden zijn de acties van verenigingen, scholen en particulieren om culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Het goede doel kan ook de kas van de eigen vereniging zijn.

Voor deze verkopen moet je een toelating aanvragen. Voor de ambulante handelaars gelden andere bepalingen. Meer informatie over ambulante handel vind je op de site van de VVSG: ambulante handel.

Voorwaarden

  • De verkoop heeft een van volgende doelen: liefdadigheid, een sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, de bescherming van de natuur en de dierenwereld of de bevordering van ambachten of streekproducten.
  • De verkoop is occasioneel.

Procedure

  • Indien de verkoop zich beperkt tot de gemeente Nazareth: volledig ingevuld online-aanvraagformulier bezorgen aan het gemeentebestuur van Nazareth.
  • Indien de verkoop plaatsheeft in en buiten de gemeente Nazareth: volledig ingevuld aanvraagformulier bezorgen aan FOD Economie, Dienst Economische Vergunningen, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, of via info.saev@economie.fgov.be.

Bedrag

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Dit aanvraagformulier moet niet ingevuld worden door erkende jeugdverenigingen en Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen en hiertoe erkend zijn door de FOD Financiën (cf. KB 24.09.2006). Deze laatste organisaties moeten een verklaring indienen via een brief aan het college van burgemeester en schepenen, ten minste één week voor de aanvang van de verkoop.

Openingsuren en contact

Team evenementen

Drapstraat 76
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 48 60
Nu gesloten