Belasting op leegstand

Nazareth heft een belasting op leegstaande gebouwen, woonhuizen, kamers en overige woongelegenheden.

Beschrijving

Nazareth heft een belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister. De belasting is verschuldigd zodra een termijn van 12 opeenvolgende maanden na inschrijving in het leegstandsregister verstreken is.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het leegstaand gebouw.

Voorwaarden

 • Het gebouw moet ingeschreven zijn in het leegstandsregister van de gemeente.
 • Het gebouw moet, vanaf datum van inschrijving in het leegstandsregister, minstens gedurende 12 opeenvolgende maanden leeg staan.

Procedure

1. Leegstandsregister

Het leegstandsregister wordt bijgehouden door de gemeente. Bij een vermoeden van leegstand maakt de gemeente een administratieve akte tot vaststelling van de leegstand op.

Ben je de eigenaar, dan word je schriftelijk op de hoogte gesteld van de opname in het leegstandsregister door de verzending van de administratieve akte en het beschrijvend verslag. Je kan beroep aantekenen tegen deze vaststelling. Doe dit binnen de 30 dagen na datum van kennisgeving.

2. Aanslagbiljet

Is jouw leegstaand pand langer dan 12 maanden opgenomen in het leegstandsregister? Dan ontvang je in de loop van het belastingjaar een aanslagbiljet van de gemeente.

Betaal de belasting binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bedrag

 • 1100 euro voor een volledig gebouw of woonhuis. Per extra 12 maand dat het gebouw of woonhuis leeg staat, wordt dat bedrag vermeerderd met 300 euro per jaar (tot een maximum van 5000 euro per jaar).
 • 110 euro voor een individuele kamer of studentenkamer. Per extra 12 maand dat een een kamer leeg staat, wordt dat bedrag vermeerderd met 30 euro per jaar (tot een maximum van 500 euro per jaar).
 • 300 euro voor elk overig gebouw of woning (appartement, loft ...). Per extra 12 maand dat dergelijk gebouw leeg staat, wordt dat bedrag vermeerderd met 90 euro per jaar (tot een maximum van 1500 euro per jaar).

Het aantal termijnen van 12 maanden dat een gebouw op de inventaris staat, wordt herberekend bij eventuele verkoop.

Uitzonderingen

Als eigenaar kan je in bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de belasting.

 1. Je woont niet meer in het pand omdat je verblijft in een erkend tehuis of psychiatrische instelling en je bezit geen andere woning.
 2. Je hebt een beperkte handelingsbekwaamheid door een gerechtelijke beslissing en je bezit geen andere woning.
 3. Het pand ligt in een door de gemeente goedgekeurd onteigeningsplan.
 4. Je krijgt geen stedenbouwkundige vergunning omdat er een onteigeningsplan wordt voorbereid.
 5. Het pand is een beschermd monument.
 6. Het pand is door een ramp getroffen en daardoor beschadigd en onbruikbaar. Deze vrijstelling geldt tot drie jaar na datum van de ramp.
 7. Het gebruik van het pand is onmogelijk door verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Deze vrijstelling geldt tot  2 jaar na het einde van de onmogelijkheid van effectief gebruik.
 8. Het pand is in het beheer van : 
  • een sociale huisvestigingsmaatschappij, erkend door de VMSW,
  • een sociale woonorganisatie,
  • een autonoom gemeentebedrijf,
  • een gemeente, OCMW of een intergemeentelijke vereniging.
 9. Je bent een nieuwe eigenaar die minder dan 2 jaar zakelijk gerechtigde is van het pand, op voorwaarde dat binnen die vrijstellingsperiode het pand uit het leegstandsregister geschrapt is. Deze vrijstelling geldt niet als de verkoper van het pand rechtstreekse of onrechtstreekse controle uitoefent over de vennootschap die het pand koopt.
 10. Het pand wordt gerenoveerd waarvoor een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerken verkregen is door de gemeente. Deze vrijstelling geldt gedurende 3 jaar, volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning.
 11. Er gebeuren zichtbare structurele verbouwings- of renovatiewerken aan het pand, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
 12. Er is voor dat pand een stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw door de gemeente afgeleverd. Deze vrijstelling geldt als er binnen een periode van 7 jaar, voorafgaand aan de opname in het leegstandsregister, een dergelijke vergunning werd afgeleverd.

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 382 82 43
Nu gesloten