13-22 november: Week van de Pleegzorg

  • 17 november 2020

13-22 november: Week van de Pleegzorg

Jaarlijks organiseert Pleegzorg Vlaanderen, samen met de vijf diensten voor pleegzorg, de Week van de Pleegzorg. Het moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek.

Nazareth Pleegzorggemeente

Op 22 september kreeg Nazareth het label 'Pleegzorggemeente' uit handen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Als Pleegzorggemeente zetten wij ons in om pleeggezinnen en pleegkinderen uit de gemeente extra te ondersteunen. Een duwtje in de rug en een bedankje voor hun inzet, zijn altijd welkom.

Daarnaast wil het bestuur pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend maken door je aandacht hierop te vestigen en zo een breder maatschappelijk draagvlak te vormen. Nazareth streeft ernaar meer gezinnen warm te maken om een pleegkind tijdelijk, of voor langere tijd, in hun gezin op te nemen.

Pleegzorg in Nazareth

In onze gemeente zijn op dit moment 5 gezinnen als pleeggezin erkend door Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Deze gezinnen vangen één of meerdere pleegkinderen of pleeggasten in hun gezin op.

Schepen van welzijn Annemie De Gussem vertelt: "Deze gezinnen zijn hard bezig, zij geven dagelijks het beste van zichzelf in stilte en het verborgene. Zij roepen niet ... ze doen, worstelen, ploeteren, maar ze doen het met een groot hart. Ze nemen op die manier niet alleen een taak op naar het kind, maar ook naar het gezin waartoe het kind behoort en naar de samenleving."

Samenwerking met lokale voorzieningen

In Nazareth werken drie voorzieningen met kinderen en jongeren uit moeilijke opvoedingssituaties. Pleegzorg werkt samen met al deze organisaties, omdat ook jongeren en volwassenen die door deze voorzieningen begeleid worden, in combinatie met de opvang in de voorziening, een beroep kunnen doen op pleegzorg. De toekenning van het label 'Pleegzorggemeente' betekent ook de start van een duuurzame samenwerking tussen het lokaal bestuur, Pleegzorg Oost-Vlaanderen en de verschillende voorzienigen.

  • Voor kinderen en jongeren: Pedagogisch Centrum Wagenschot, Jeugdzorg De Liaan en CKG Kinderkasteeltje.
  • Voor volwassenen met een mentale beperking: Zonnehoeve/ Living+

Schepen De Gussem verduidelijkt: "Vanuit het lokaal bestuur worden er reeds initiatieven genomen om deze kwetsbare groepen kansen te geven tot participatie aan cultuur, sport en het socio-cultureel leven. Met de toekenning van het label 'Pleegzorggemeente' willen we een duurzame samenwerking uitbouwen tussen het lokaal bestuur, Pleegzorg Oost-Vlaanderen en de verschillende voorzieningen. Om op die manier ook extra aandacht en kansen te geven aan de pleeggezinnen."